Orgelkring Druivenstreek vzw
verenigt organisten en belangstellenden
met een hart voor de orgelcultuur in de streek.

Met allerlei initiatieven dragen wij bij tot de speelvaardigheid,
de kwaliteit en de verscheidenheid van het plaatselijke orgellandschap.

Met een viertal concerten per jaar brengen wij zowat alle instrumenten
in de regio onder de aandacht.
Uitvoerders en andere medewerkers werken daarbij onbezoldigd.

HET BESTUUR

Het bestuur vergadert elke tweede donderdag van de pare maanden.
De huidige bestuursleden zijn:
Christian Bassem, Marc Clemeur, Greet Denayer (penningmeester), Michel Goossens (voorzitter, secretaris).
Daarnaast nemen ook raadgevers deel aan de vergadering. Zo kunnen we op Annelynn Ballieu rekenen als vaste raadgever.  

De vergadering van februari is de Algemene Vergadering. Alle leden zijn daarop uitgenodigd.  

Verslag Algemene Vergadering Orgelkring Druivenstreek vzw, 8 februari 2024

Aanwezig: Ballieu Annelynn, Bassem Christian, Clemeur Marc, Denayer Greta, Goossens Michel.
Verontschuldigd: Rubens Véronique

Aanpassing statuten
De aangepaste statuten worden voorgelegd. De wijzigingen worden unaniem goedgekeurd.

Het huidige bestuur wordt in zijn functie bevestigd: Christian Bassem, Marc Clemeur, Greta  Denayer (penningmeester), Michel Goossens (voorzitter, secretaris)

Overzicht voorbije werkjaar 2023:

Concerten:
– Hoeilaart, Sint-Clemenskerk, zondag 7 mei om 16.00 u.
Michel Goosssens en Véronique Rubens, orgel
– Tombeek, Sint-Bernarduskerk, zaterdag 24 juni 2024 om 20.00 u.
Annelynn Ballieu, Michel Goossens en Johan Jonniaux
– Huldenberg, Kerk van O.L.Vrouw, zaterdag 23 september om 20.00 u.
Annelynn Ballieu en Michel Goossens, orgel
– Kapel van Zavelenborre, zaterdag 4 november om 20.00 u.
Michel Goossens en Johan Jonniaux, orgel
Véronique Rubens, piano

Orgels:

 • In Tombeek in aanloop concert: verwijderen van vuil en stemmen tongpijpen, verhelpen van hangers door vuil in speelkleppen, beschermdoek voor klavier.
 • Huldenberg: afstelling pedaalcontacten, intonatie trompet 8, kast.
 • Zavelenborre: Vervanging van de contactbakken. Dit door gerecupereerd materiaal uit speeltafel Pelsorgel waarvan het front in Huldenberg is gebruikt. Herstelling en aanpassing van de contactbakken, bedrading, aanpassen van speeltafel, enz.
  Klaarmaken en aansluiten van bijkomende windlade met 4, 2 2/3, 2.
  Op III werd een aantal membranen vervangen door polypelmembranen.  
 • Stemwerk aan het Verschuerenorgel in Sint-Joris-Weert

Nieuwsbrief: nrs 60 en 61 werden gepubliceerd.
www.orgelkringdruivenstreek.be en facebook

Financiëel verslag: zie bijgevoegde balans 2023.

Planning 2024:
Concerten:

 • Ottenburg, Sint-Niklaaskerk zaterdag 20 april om 20.00 u.
 • Tervuren, Sint-Janskerk: zaterdag 15 juni om 20.00 u.
 • Huldenberg, Kerk van O.L. Vrouw: zaterdag 22 september om 20.00 u.
 • Kapel van Zavelenborre: 2 november om 20.00 u.

Orgels:

 • Zavelenborre: plaatsen van registersturing om de nieuwe mogelijkheden en  bijkomende windlade te bedienen.
 • Neerijse: opvolgen
 • Duisburg: hulp aangeboden bij uit te voeren herstelling (echter nog geen planning)

Website: bijhouden en verder op punt stellen.

Nieuwsbrieven: nrs 62 en 63

STATUTEN

Orgelkring Druivenstreek vzw
Stokkemstraat 31, 3090 Overijse

Gewijzigde Statuten
(identificatienummer 4561/93)

ondernemingsnummer 0449.761.680

I. De vereniging, haar naam en doelstellingen

Art.1. De vereniging draagt de naam “Orgelkring Druivenstreek”. Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” worden voorafgegaan of gevolgd. De vereniging ressorteert onder het Vlaams Gewest.

Art.2. De vereniging stelt zich tot doel een bijdrage te leveren tot het muziekleven in het algemeen en meer specifiek tot het stimuleren van de orgelcultuur in de Druivenstreek.

Dit behelst ondermeer:

– Het confronteren van een zo gevarieerd mogelijk publiek met de orgelkunst door middel van concerten en andere activiteiten.

– De zorg voor het in stand houden en het verrijken van het orgelpatrimonium in de Druivenstreek. In dit verband zal de vereniging zich inspannen om de authentieke identiteit van het orgel, als blaasinstrument, in de publieke ruimte te vrijwaren, met name ten overstaan van elektronische surrogaten.

– Het aanmoedigen en bevorderen van de orgelstudie.

Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend. De vereniging mag eveneensalle activiteiten ondernemen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. Ze kan, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art.3. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur, op 1 maart 1993. Het stichtingsdocument werd op 14 februari 1993 getekend door volgende personen:

Goossens Michel, Stokkemstraat 31, 3090 Overijse

Huard Jean-Maurice, Schemeringlaan 38, 3090 Overijse

Heyrbaut Daniël,  Tuindelle 85, 3090 Overijse

De Wolf Roland, Maurits Coomansstraat 6, 3090 Overijse

Godts Jacques, Scherendelle 44, 3090 Overijse

II. Het lidmaatschap van de vereniging

Art. 4. De vereniging telt minimaal vijf leden. Iedere persoon die de doelstellingen van de vereniging wil steunen, kan zich kandidaat stellen als lid. De vereniging aanvaardt gewone leden, steunende leden en ereleden. Het bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid binnen de drie maanden na het verzoek. De aanvaarding van het lidgeld bevestigt het lidmaatschap.

Art. 5. De algemene vergadering bepaalt elk jaar op voorstel van het bestuur het jaarlijks lidgeld. Voor het jaar 2023 werd dit vastgesteld op 8 euro voor gewone leden, 12 euro voor steunende leden en 25 euro voor ereleden. Deze bedragen zullen bij actualisatie of aanpassing van het lidgeld als richtinggevend beschouwd worden. Maximaal bedraagt het lidgeld 250 euro.

Art. 6. Het staat elk lid vrij zich terug te trekken uit de vereniging. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, kan worden geacht ontslag te nemen.

Art. 7. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens en na het lidmaatschap, bij ontbinding van de vereniging enzovoort.

III. Het bestuur van de vereniging

Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, hierna ‘het bestuur’. Dit bestaat uit tenminste drie personen, allen lid van de vereniging. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aangeduid. Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, feitelijke terugtrekking uit de vereniging, of door afzetting door de algemene vergadering. Het bestuursmandaat is niet verenigbaar met een bestuursfunctie in een politieke partij, noch met een politiek mandaat. Geen enkele bestuurder kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging.

Art. 9. De leden het bestuur verdelen onder hen de mandaten van voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur kan een plaatsvervanger aanduiden om een mandaat te vervullen tot de eerstkomende algemene vergadering.

Het bestuur kan zich tijdens zijn bijeenkomsten laten bijstaan door leden van de vereniging, die door hun inzet en kennis van zaken op bijzondere wijze bijdragen tot de werking van de vereniging. Deze personen hebben een adviserende stem in de besluitvorming.

Art. 10. Het bestuur kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van minstens de helft van zijn leden. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur. De bestuurders handelen als college.

Art. 12. Het bestuur beheert de goederen van de vereniging naar de bepalingen van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921. Het bezit de meest uitgebreide macht wat betreft het beheer van dit gemeenschappelijke bezit en de verdediging van de belangen van de vereniging. Het kan de roerende en onroerende goederen van de vereniging overdragen en vervreemden, geldleningen aangaan met of zonder hypotheek, voorzover dit noodzakelijk is binnen de doelstellingen van de vereniging.

Art. 13. Behoudens speciaal verleende volmachten worden alle akten die de vereniging binden, geldig ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. In geen geval dienen zij tegenover derden het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Art. 14. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. Deze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en ze worden bewaard in een notulenregister.

Leden van de vereniging hebben het recht om inzage van de notulen te krijgen overeenkomstig artikel 9 K.B. 26 juni 2003. Voor derden geldt dit inzagerecht niet behoudens andersluidende beslissing van het bestuur.

IV. De algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging die allen gelijk stemrecht hebben. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 16. De volgende door de wet voorziene exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting van bestuurders en commissarissen;
 5. de ontbinding van de vereniging
 6. de uitsluiting van een lid
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 8. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats in de loop van de maand februari, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het nieuwe jaar.

De oproeping voor deze vergadering, met vermelding van plaats en tijdstip, maakt deel uit van de nieuwsbrief die alle leden in het najaar krijgen.

Een buitengewone algemene vergadering wordt desgevallend bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid door het door hem aangeduide bestuurslid, of bij gebreke daarvan, door het bestuurslid met de meeste anciënniteit. De oproeping wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering aan alle leden overgemaakt.

De agenda, vastgesteld door het bestuur, wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.

De besluiten worden genomen bij meerderheid zoals voorzien in artikel 7 van voormelde wet van 27 juni 1921.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris en ze worden bewaard in een notulenregister.

Leden van de vereniging hebben het recht om inzage van de notulen te verkrijgen overeenkomstig artikel 9 K.B. 26 juni 2003. Voor derden geldt dit inzagerecht niet behoudens andersluidende beslissing van het bestuur.

V. De rekeningen

Art.18. De boekhouding wordt gehouden door de penningmeester. Hij ontvangt de lidgelden en levert de nodige ontvangstbewijzen af. Hij ontvangt tevens alle toelagen of andere sommen die de vereniging toekomen. Hij doet de betalingen en levert geldige kwijtingen af. Elk jaar brengt hij verslag uit over zijn bestuur. Een rekening op naam van de vereniging wordt door de penningmeester geopend en beheerd. Het bestuur duidt minstens twee personen aan die over volmachten voor deze rekening zullen beschikken.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering wordt neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.  

VI. Ontbinding van de vereniging

Art. 19. De vereniging kan alleen op voorstel van het bestuur en bij beslissing genomen in de algemene vergadering vrijwillig ontbonden worden. De algemene vergadering die tot de ontbinding besloten heeft zal eveneens de bestemming van het bezit der ontbonden vereniging bepalen en wel op dergelijke wijze dat de bestemming het doel van de vereniging zo dicht mogelijk benadert. Dezelfde algemene vergadering benoemt de vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast.

VII. Andere aangelegenheden

Art. 20. Aangelegenheden die door deze statuten niet zijn voorzien, worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en door de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 4 april 2019.

Contact Us

Laat ons een bericht. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Start typing and press Enter to search